Lietošanas noteikumi

Tiešsaistes pakalpojumu pasūtīšanas noteikumi www.apavuspa.lv mājas lapā

  1. Vispārējie noteikumi

   1.1. Šie pakalpojumu un preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – “Noteikumi”) paredz vispārējos interneta lapas www.apavuspa.lv (turpmāk – “Apavu SPA”) lietošanas nosacījumus. Noteikumi ir piemērojami, ja Pasūtītājs (Klients) pasūta apavu remonta pakalpojumus Apavu SPA tiešsaistē.

   1.2. Par Pasūtītāju šajos Noteikumos ir uzskatāma persona, kura veic darbu Pasūtīšanu Apavu SPA tiešsaistes mājas lapā.  Izmantot Apavu SPA mājas lapu un tajā veikt pasūtījumus ir tiesības rīcībspējīgām fiziskām personām, t. i., personām, kuras ir pilngadīgas un kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu, piereģistrējoties Apavu SPA mājas lapā šajos Noteikumos noteiktā kārtībā, (turpmāk – „Pasūtītājs”). Pasūtītājs ir atbildīgs par sava lietotāja konta reģistrāciju un atbilstošu lietošanu, nodrošinot piekļuves drošību un konfidencialitāti.

   1.3. Apavu SPA ir pakalpojumu sniedzējs, kurš nodrošina Pasūtītājiem iespēju tiešsaistē pasūtīt un apmaksāt apavu remonta darbus. Pakalpojums ir orientēts uz gala patērētājiem (personiskajai lietošanai) un nevar būt saistīts ar saimniecisko darbību.

   1.4. APAVU SPA pakalpojumu sniegšanu organizē SIA “ApavuSPA” (reģ. Nr 40203220446), adrese: Zolitūdes 36 k.1, Rīga, LV-1029. Minētajā adresē atrodas pakalpojumu sniegšanā iesaistītā darbnīca, kurā darbi faktiski tiek veikti.

   1.5.  Kopā ar Pasūtītāja izveidoto preču vai pakalpojumu pasūtījumu šie Noteikumi kļūst par starp Pasūtītāju un Apavu SPA noslēgtu distances līgumu un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Distances līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pasūtītājs sagatavo un iesniedz Apavu SPA mājas lapā preču vai pakalpojumu pasūtījumu, Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu (ja Pasūtītajs ir izvēlējies, ka par precēm norēķināsies pasūtīšanas laikā) un uz Pasūtītāja norādīto elektronisko pastu Apavu SPA nosūta apstiprinājumu, ka Pasūtītāja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šī distances līguma.  Pasūtītājs nav tiesīgs  iesniegt preču vai pakalpojumu pasūtījumu Apavu SPA mājas lapā, ja tas nav iepazinies ar Noteikumiem un (vai) tiem nepiekrīt. Tajos gadījumos, kad Pasūtītājs nepiekrīt Noteikumiem vai noteiktai to daļai, tam nebūs iespējas pasūtīt preces  vai pakalpojumus Apavu SPĀ mājas lapā. Pasūtītajam, pasūtot preces vai pakalpojumus Apavu SPA veikalā, uzskatāms, ka Pasūtītajs ir iepazinies ar Noteikumiem un tiem piekrīt.

   1.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji un bez jebkāda pamatojuma atteikties no Pasūtījuma. Pasūtījuma atteikšanās tiesību termiņš ir darbu uzsākšanas brīdis. Tādējādi, tiklīdz Apavu SPA faktiskie apavu remonta darbi ir uzsākti, atteikšanās tiesības tiek zaudētas. Savukārt, ja Pasūtītājs izmanto atteikuma tiesības līdz šim termiņam un gadījumā, ja Pasūtītajs vēlas savus apavus saņemt ar piegādi, piegādes izmaksas sedz Pasūtītājs.

   1.7. Ja Pasūtītājs ir veicis bankas pārskaitījumu, samaksas atgriešana Pasūtītājs atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā tiek veikta 5 darba dienu laikā no atteikuma tiesību izmantošanas dienas. Ja Pasūtītājs ir veicis maksājumu ar PAYPAL maksājumu servisu, tad Apavu SPA atcels summas rezervāciju 2 darba dienu laikā. Pasūtītāja atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā Apavu SPA patur tiesības ieturēt daļu Pasūtītāja samaksātās maksas par piegādes izdevumiem, atbilstoši Apavu SPA standarta cenrādim, ja tas uz konkrēto brīdi jau būs saņēmis Pasūtītāja remontējamos apavus. Standarta gadījumā tiks izmantoti OMNIVA pakomātu pakalpojumi, bet ja Pasūtītājs vēlas – kurjera pakalpojumi.

   1.8. Atteikuma tiesību izmantošanai ir nepieciešams informēt Apavu SPA administrāciju, rakstot uz e-pastu info@apavuspa.lv, norādot pasūtījuma numuru.

   1.9. Apavu SPA saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus. Pasūtītajam, pasūtot preces vai pakalpojumus Apavu SPA veikalā, piemērojami Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī un ir publicēti Apavu SPA mājas lapā, tādēļ Pasūtītajam ar Noteikumiem jaiepazīstas katrā iepirkšanās reizē. Ja Pasūtītājs pēc grozīto Noteikumu publicēšanas Apavu SPA veikalā veic pasūtījumu, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir iepazinies ar jaunajiem grozījumiem un tiem piekrīt. Apavu SPA neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir no tās bez iebildumiem atbrīvojams, ja Pasūtītājs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

   1.10. Apavu SPA ir tiesības bez brīdinājuma vienpusēji ierobežot Pasūtītāja Apavu SPA tiešsaistes mājas lapas pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pasūtītāja reģistrāciju, ja Pasūtītājs Apavu SPA mājas lapu izmanto pārkāpdams šos Noteikumus, mēģina kaitēt Apavu SPA veikala izpildāmajiem pasūtījumiem, darba stabilitātei un (vai) drošībai.

   1.11.  Ņemot vērā Noteikumu 1.3. punktu un tiecoties vispirms apmierināt gala patērētāju (personiskās lietošanas) vajadzības, Apavu SPA saglabā tiesības ierobežot pirkumus, kuros ir saimnieciskās darbības pazīmes, t.  i., Apavu SPA ir tiesības atteikties pieņemt un (vai) pildīt Pasūtītāja pasūtījumu(-us), elektroniski informējot par to Pasūtītāju, ja Pasūtītājs pasūta neierasti lielus preču vai pakalpojumu daudzumus (neņemot vērā to, vai preces/pakalpojumi tiek pasūtīti ar vienu  pasūtījumu, vai vairākiem salīdzinoši īsā laikā iesniegtiem pasūtījumiem) un (vai) ja Pasūtītāja pasūtījumam(-iem) ir citas saimnieciskās darbības mērķa pirkšanas pazīmes.

   1.12. Rodoties svarīgiem apstākļiem, Apavu SPA var uz laiku vai pavisam izbeigt Apavu SPA tiešaistes veikala darbību, par to iepriekš nepaziņojot Pasūtītājam. Šādā gadījumā Apavu SPA 5 darba dienu laikā atgriež Pasūtītājiem to samaksāto naudu par nepiegādātajiem pasūtījumiem, kā arī par saviem līdzekļiem atgriež remontējamos apavus bez veiktā remonta pakalpojuma izpildes.

   1.13. Pasūtītājs, izdarot pasūtījumu Apavu SPA, piekrīt, ka tā iesniegtie apavi var tikt fotogrāfēti pirms un pēc pasūtījuma darbu izpildes. Apavu SPA drīkst bez papildus saskaņošanas ar Pasūtītāju izmantot iegūtos attēlus iekšējās darbu kartotēkas vajadzībām, taču publicēt marketinga nolūkos drīkst tikai ar Pasūtītāja saskaņojumu.

    2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

     2.1. Pasūtītājam, kurš vēlas  izmantot APAVU SPA veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces vai pakalpojumus, ir jāpiereģistrējas APAVU SPA veikalā tiešsaistē, aizpildot reģistrācijas anketu. Reģistrācijas anketā ir jānorāda šādi Pasūtītāja personiskie dati: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese. Noformējot pasūtījumu ir jānorāda arī preču piegādes adrese, Latvijā reģistrēts tālruņa numurs, citi preču piegādei nepieciešamie dati.

     2.2. Pasūtītājs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā norādītie dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Ja mainās Pasūtītāja reģistrācijas formā norādītie dati, tam ir nekavējoties tie jāatjauno. Apavu SPA nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pasūtītājam un (vai) trešajām personām tādēļ, ka Pasūtītājs ir norādījis nepareizus un (vai) neizsmeļošus personas datus, vai tos nav aktualizējis.

     2.3. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt reģistrācijas datus. Pasūtītājs iegūst tiesības atkal iegādāties preces APAVU SPA interneta veikalā, tikai veicot atkārtotu reģistrāciju.

     2.4. Reģistrējoties Pasūtītājs izveido individuālos pievienošanās datus (lietotāja vārdu un paroli) un apņemas tos glabāt noslēpumā, un neatklāt tos trešajām personām. Tiecoties samazināt nelikumīgas pieslēgšanās pie APAVU SPA veikala Pasūtītāja vārdā risku, rekomendējams izveidot sarežģītu, grūti atminamu paroli (rekomendējams paroli izveidot no ne mazāk kā 8 simboliem, izmantojot lielos un mazos burtus, ciparus un  pieturzīmes, izvairīties no viegli atminamiem vārdiem (Pasūtītāja vārda, uzvārda u. c.) un (vai) cipariem (piem., dzimšanas datums) u. c.) un mainīt to ne retāk kā ik pēc 6 (sešiem) mēnešiem. Pasūtītājs ir atbildīgs par tā izveidoto pieslēgšanās datu sarežģītību un to saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras APAVU SPA veikalā veiktas, pievienojoties ar individuālu Pasūtītāja lietotāja vārdu un paroli. Ja APAVU SPA sniegtos pakalpojumus izmanto trešās personas, pieslēdzoties pie interneta veikala, izmantojot Pasūtītāja pievienošanās datus, Apavu SPA šo personu uzskata par Pasūtītāju. Ja Pasūtītājs nozaudē pieslēgšanās datus, tam ir nekavējoties par to jāinformē Apavu SPA pa pastu, telefonu vai nosūtot elektronisko vēstuli, vai jānomaina pieslēgšanās dati, pievienojoties pie APAVU SPA veikala sistēmas profila sadaļā. Apavu SPA nevar būt un nebūs uzskatāms kā atbildīgais par zaudējumu rašanos, kas nodarīti Pasūtītājam, trešajām personām, pieslēdzoties pie APAVU SPA veikala, izmantojot Pasūtītāja pieslēgšanās datus.

     2.5. Ja Pasūtītājs izmanto APAVU SPA veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Pasūtītāja personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

     2.6. Pasūtītāja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pasūtītāju, pārdodot un piegādājot preces vai pakalpojumus, izsniedzot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksas un/vai naudu par Pasūtītāja atdotajām precēm vai pakalpojumiem, parāda nokārtošanu, citu saistību izpildi, kas izriet no Distances līguma, un Pasūtītājam nodrošinot piekļuvi citiem APAVU SPA veikala pakalpojumiem.

     2.7. Pasūtītāja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītāja piekrišana tiek izteikta, aizpildot pasūtījumu un marķējot atbilstošu lauku, kur tas izsaka savu piekrišanu saņemt marketinga informāciju.

      3. Pasūtījumu saskaņošanas noteikumi un izpildes termiņi

       3.1. Lai Apavu SPA varētu uzsākt apavu uzlabošanas pakalpojumu sniegšanu ir jāiestājas šādiem nosacījumiem:

       • Pasūtītajs ir veicis pasūtījumu tiešsaistē;
       • Pasūtītajs ir veicis pasūtījuma izpildes priekšapmaksu;
       • Pasūtījums ir saskaņots – Pasūtītājs ir sniedzis pietiekami izsmeļošus komentārus par pakalpojumu izpildē sasniedzamo rezultātu;
       • Apavu SPA ir pieejami tehniskie līdzekļi (krāsas, apstrādes līdzekļi u.c.) un kapacitāte, kas ļauj izpildīt pasūtījumu.

       3.2. Pasūtījuma noformēšana un iesniegšana Apavu SPA caur www.apavuspa.lv mājas lapu automātiski nenodrošina pasūtījuma turpmāko izpildi. Par pasūtījumu šo Noteikumu izpratnē tiek saprasts Apavu SPA mājas lapā iesniegts elektronisks pieteikums, kurš ir ticis saskaņots ar Apavu SPA darbinieku. Apavu SPA darbinieks sazināsies ar Pasūtītaju ne vēlāk, kā 1 darba dienas laikā. Šāds nosacījums ir spēkā, jo Apavu SPA nevar automātiski uzņemties jebkāda veida darbu.

       3.3. Pasūtījuma saskaņošanas process. Pasūtījuma saskaņošanas procesa mērķis ir Apavu SPA pārstāvjiem pārliecināties, ka pakalpojumu sniedzējs spēs kvalitatīvi izpildīt Pasūtītaja vēlamo pasūtījumu. Līdz ar to, neveicot saskaņošanu, pasūtījums nevar būt spēkā. Pasūtītajs var saskaņot pasūtījumu ar Apavu SPA šādos veidos:

       • Facebook messenger – sarakstoties un apmainoties ar informāciju ar oficiālo Apavu SPA facebook kontu.
       • Darbu saskaņošanas forma – Apavu SPA mājas lapā galvenajā lapā ir pieejama sadaļa “Pieteikt darbus vai jautājumu”, kurā ir iespējams nosūtīt pieprasījumu darbu saskaņošanai, iesniedzot esošo apavu un vēlamā rezultāta bildes. Šādā veidā tiks inicieēta e-pasta sarakste starp Pasūtītaju un Apavu SPA.
       • E-pasta sarakste ar info@apavuspa.lv
       • Klātienē darbnīcā Zolitūdes ielā 36.

       Piemēram, ja izvēlētais pakalpojums ir apavu pārkrāsošana citā krāsā, tad Pasūtītājam ir jānodrošina informācija par konkrēto mērķa krāsas toni vai arī jāinformē, ka Apavu SPA var rīkoties pēc saviem ieskatiem.

       3.4. Ja Pasūtītājs ir veicis tiešsaistes pasūtījumu un nav sniedzis pietiekamu informāciju par savu pasūtījuma rezultātu, Apavu SPA ir tiesības neuzsākt pakalpojumu sniegšanu. Šādā gadījumā Apavu SPA pārstāvis mēģinās sazināties ar Pasūtītāju caur e-pastu, Facebook messenger (atkarībā no tā, kā Pasūtītajs līdz šim ir komunicējis ar Apavu SPA) vai telefoniski, lai noskaidrotu detaļas par Pasūtījuma izpildi. Gadījumā, ja Apavu SPA 2 (divu) nedēļu laikā nevar sazināties ar Pasūtītāju un noskaidrot nepieciešamo informāciju, Apavu SPA ir tiesības uzskatīt, ka Pasūtītājs ir izmantojis savas tiesības uz atteikumu no pakalpojuma un veiks samaksas atgriešanu atbilstoši šo Noteikumu punktam nr. 1.7.

       3.5.  Apavu SPA izpilda pasūtījumu izpildi 7 dienu laikā no brīža, kad starp Apavu SPA un Pasūtītāju ir saskaņots pasūtījuma vēlamais gala rezultāts un Pasūtītāja apavi ir nonākuši Apavu SPA darbnīcā (atkarībā, kas iestājas vēlāk). Pēc abpusējas vienošanās darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts.

       3.6. Apavu SPA ir tiesības vienpusējā kārtā atteikt pakalpojumu sniegšanu šādos gadījumos:

       • Apavu SPA nevar uzņemties pasūtījuma izpildi pārāk lielas sarežģītības dēļ (pastāv ļoti liels risks, ka Pasūtījums netiks izpildīts atbilstoši Pasūtītāja iecerētajam rezultātam). Šajā gadījumā Apavu SPA atmaksās visu Pasūtītaja veikto pakalpojuma samaksu, t.sk., Pasūtītāja apavu atgriešanas piegādes izmaksas pilnībā uzņemas Apavu SPA;
       • Pasūtītājs atbilst Noteikumu punktos Nr 1.10. un 1.11. noteiktajām pazīmēm;
       • Apavu SPA nav un nebūs pieejami noteikti tehniskie līdzekļi vai materiāli, kuri ļauj sasniegt Pasūtītāja iecerēto gala rezultātu (piemēram, nav iespēja vai plānu iegādāties konkrētas krāsas vai apavu kopšanas līdzekļus/kosmētiku).

       3.7. Apavu SPA mājas lapā noteiktās pakalpojumu cenas ir indikatīvas, jo katra Pasūtītāja individuālā pasūtījuma sarežģītība var būtiski atšķirties, atkarībā no konkrēto darbu specifikas (piemēram, daudz krāsas toņu, sarežģīta materiālu struktūra, liels krāsojamo detaļu daudzums utt.). Apavu SPA ir tiesības noteikt augstāku cenu nekā standarta cenrādī, saskaņojot Pasūtījumu ar Pasūtītāju.

        4. Darbu izpildes nosacījumi un garantija

         4.1.  Apavu SPA sniedz personalizētus apavu remonta/renovācijas pakalpojumus, kuru īstenošana ir iespējama, izmantojot bezgalīgi plašu darbību un līdzekļu kombināciju, piemērojot dažādas krāsas, apstrādes tehnikas, kopšanas līdzekļu u.tml. Apavu SPA ir pieejams ierobežots materiālo līdzekļu (krāsu, laku, krēmu un citu apstrādes līdzekļu), apstrādes tehnikas un informācijas kopums, kas ierobežo Apavu SPA iespējas vienmēr perfekti (nevainojami) sasniegt konkrētu rezultātu. Turklāt, perfektā rezultāta sasniegšanu bieži ietekmē ne tikai Apavu SPA iespējas, bet arī Pasūtītāja iesniegto apavu stāvoklis, materiāli un iepriekš izmantotās apstrādes un kopšanas metodes. Apavu SPA savu zināšanu, materiālo līdzekļu un pieejamo tehnisko līdzekļu iespēju robežās centīsies darīt visu iespējamo, lai ar pieejamajiem materiālajiem līdzekļiem īstenotu Pasūtījumu atbilstoši Pasūtītāja komentāriem/iecerēm/vēlmēm, taču Apavu SPA nevar garantēt iznākumu, kas pilnībā atbildīs Pasūtītāja sākotnējiem komentāriem/iecerēm/vēlmēm, piemēram, sniedzot Apavu SPA paraugus – līdzīga iznākuma paraugu bildes (t.sk., no tīmekļa), fiziskus aksesuārus vai atgriezumus, kuru krāsu toni ir iecerēts sasniegt. Tas, ka Apavu SPA ir uzņēmies konkrēta Pasūtījuma izpildi nenozīmē un negarantē, ka tiks sasniegts konkrēts un precīzs Pasūtītāja sagaidāmais rezultāts, ko tas ir izteicis savos komentāros/iecerēs/vēlmēs.

         4.2. Apavu SPA savu iespēju robežās centīsies sasniegt Pasūtītāja vēlmēm pēc iespējas tuvāku rezultātu, taču jebkurā gadījumā Pasūtītājs, pasūtot darbus apzinās, ka uzņemas risku par gala iznākumu.

         4.3. Apavu SPA veicot apavu krāsas vai aksesuāru restaurāciju vai tos pārkrāsojot nevar garantēt, ka oriģinālais apšuvums (šuves un vīles) netiks pārkrāsots.

         4.4. Apavu SPA nodrošina 3 mēnešu garantiju izmantoto materiālu (krāsu) noturībai atbilstošas lietošanas un kopšanas apstākļos, izmantojot kopšanas līdzekļus, ko ir ieteicis Apavu SPA.

          5. Pakalpojumu un preču cenas, apmaksāšanas kārtība un termiņi

           5.1. Pakalpojumu cenas ir norādītas mājas lapas sadaļā “Cenas”. Norādītās cenas ir orientējošas, atsevišķos gadījumos ApavuSPA patur tiesības mainīt cenu, atkarībā no darba sarežģītības.

           5.2. Apavu SPA nodrošina pakalpojumus un preces tikai ar priekšapmaksu. Apavu SPA nav pienākuma uzsākt jebkādu darbu izpildi vai preču piegādi, kamēr Pasūtītājs nav veici apmaksu vienā no Noteikumu punktā 3.3. minētajiem maksājumu veidiem.

           5.3. Pasūtītājs norēķinās par preci vienā no šiem veidiem:

           5.3.1. Apmaksa, pēc pasūtījuma izdarīšanas, izmantojot bankas pārskaitījumu: priekšapmaksa, izmantojot bankas SEPA maksājumu. Naudu Pasūtītājs pārskaita uz Apavu SPA kontu.

           5.3.2. Apmaksa, pasūtījuma laikā izmantojot PAYPAL maksājumu servisu. Veicot samaksu ar šo maksājumu metodi, Pasūtītājs autorizē Apavu SPA veikalu caur PAYPAL maksājuma servisu veikt Pasūtītāja veiktajā pasūtījumā norādītās summas noņemšanu no Pasūtītāja PAYPAL konta, kurš var būt piesaistīts noteiktai maksājumu kartei vai PAYPAL elektroniskās valūtas kontam. Apavu SPA veiks maksājamās summas noņemšanu jebkurā brīdī, bet ne agrāk par apavu remonta pasūtījuma faktiskās uzsākšanas brīdi līdz pasūtījuma izsūtīšanas brīdim. Tādējādi, Pasūtītāja maksājuma servisa PAYPAL izrakstos vai tiešsaistē līdz noteiktam pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas brīdim var uzrādīties maksājamās summas rezervācija, bet faktiskā apmaksa būs notikusi tikai pēc Apavu SPA pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas brīža. Pēc tam, kad Apavu SPA remonta pakalpojumu darbi ir uzsākti, pakalpojumu atteikšanās termiņš ir beidzies (atbilstoši Noteikumu punktam Nr. 1.6.)

           5.3.3. Pasūtītājam ir tiesības norēķināties arī skaidrā naudā, taču Apavu SPA neveiks Pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu, kamēr Pasūtītājs nebūs veicis priekšapmaksu par sniedzamajiem pakalpojumiem klātienē.

           5.4. Apavu SPA izraksta un Pasūtītājam nosūta uz Pasūtītāja Reģistrācijas anketā norādīto elektronisko pastu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc preču vai pakalpojumu piegādes.

           5.5. Ja Pasūtītajs ir nodevis apavus remontam klātienē un 30 dienas pēc remonta pabeigšanas nav tos izņēmis, Apavu SPA ir tiesības sākt piemērot uzglabāšanas maksu – 0.50 EUR par vienu dienu.

            6. Piegādes noteikumi un atbildība

             6.1. Pasūtītājs var veikt remontējamo apavu piegādi uz Apavu SPA darbnīcu šādos veidos:

             • Izmantojot Omniva pakomātu – Pasūtītajs apmaksā pats pakomātā.
             • Izmantojot kurjera pakalpojumus – Pasūtītajs apmaksā, veicot pasūtījumu tiešsaistē, bet organizē Apavu SPA.
             • Nogādājot apavus uz darbnīcu paša spēkiem – bez maksas.

             6.2. Pasūtītājs gatavos apavus var saņemt šādos veidos:

             • Izmantojot Omniva pakopātu – Pasūtītājs apmaksā, veicot pasūtījumu tiešaistē.
             • Izmantojot kurjera pakalpojumus – Pasūtītajs apmaksā, veicot pasūtījumu tiešsaistē, bet organizē Apavu SPA.
             • Saņemot apavus uz darbnīcu paša spēkiem – bez maksas.

             6.3. Apavu SPA uzņemas atbildību par Pasūtītāja iesniegtajiem apaviem no brīža, kad tie tiek iesniegti darbnīcā līdz brīdim, kad tie tiek nodoti atpakaļ Pasūtītājam, t.sk., to transportēsanas (piegādes) procesa laikā. Apavu SPA atlīdzina Pasūtītājam zaudējumus, kas būs radušies Pasūtītājam, ja tā apavi tiks neatgriezeniski sabojāti, nozagti vai nozuduši. Atlīdzināmai summai ir jāatbilst konkrētās lietas atlikušajai vērtībai.

             6.4. Ja gatavā pasūtījuma piegāde nav iespējama Pasūtītāja vainas dēļ vai no Pasūtītāja atkarīgu apstākļu dēļ (Pasūtītājs reģistrēdamies APAVU SPA  mājas lapā ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pasūtītājs vai Pasūtītāja norādīts saņēmējs nav atrodams, atkārtoti preces nav sūtāmas (izņemot gadījumus, kad Pasūtītājs papildus samaksā par atkārtotu preču piegādi).

             6.5. Tajos gadījumos, kad pasūtījuma piegādes pieņemšanas laikā Pasūtītājs ir pamanījis, ka sūtījumā nav atbilstošā preču daudzuma vai piegādātās preces neatbilst tā Pasūtītajām precēm un tas nav norādīts faktūrrēķinā, pavadzīmē, preču pavaddokumentā vai citā sūtījuma nodošanas-pieņemšanas dokumentā, Pasūtītājam ir nekavējoties (preču piegādes laikā) jāinformē par to Apavu SPA.

              7. Informācijas apmaiņa

               7.1. Apavu SPA visus paziņojumus sūta un citādi kontaktējas ar Pasūtītāju pa tā reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi vai telefonu.

               7.2. Pasūtītājs visus paziņojums un jautājumus sūta un citādi kontaktējas pa e-pastu (info@apavuspa.lv) vai telefonu (+371 29617049).